Autonomiset modulaariratkaisut (AutoMod) – Innovaatiokilpailu 1: Konseptit & ideat

Konseptit ja ideat -Innovaatiokilpailun haku on nyt päättynyt. Kiitos kaikille tarjonneille ja innovaatiokilpailun tietoja jakaneille!

Taustaa

AutoMod-hankkeen innovaatiokilpailut yhdistävät ajankohtaiset teknologian ja kestävän kehityksen megatrendit. Osallistujat pääsevät kehittämään ja konseptoimaan uusia robotiikan prototyyppejä ja muita kekseliäitä teknologisia ratkaisuja älykaupunkien kiertotaloushaasteisiin. 

AutoMod-hanke rakentaa edellytyksiä autonomisten alustojen ja robotiikan hyödyntämiselle. Tavoite on luoda uusia kiertotalouden yhteistyö- ja toimintamalleja sekä liiketoimintamahdollisuuksia. Parhaimmillaan hankkeen myötä syntyy robotteja hyödyntävä ekosysteemi, joka palvelee kiertotalouden ohella muitakin toimialoja ja kattaa tulevaisuudessa koko Suomen. 

Tällä tarjouspyynnöllä hankittavat konsepti-ideat ovat osa EAKR-rahoitteista AutoMod-hanketta. Hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeen toteuttavat Forum Virium Helsinki, Metropolia AMK sekä Espoon kaupunki. 

Innovaatiokilpailukokonaisuuden Konseptit ja ideat -osan tarjouspyyntöön tarjoajat voivat osallistua konseptitason ideoilla, joissa hyvin perusteltu ja tutkittu jatkokehityspotentiaali puhuu puolestaan. Ratkaisun tulee liittyä kiertotalouteen.

Toinen osa Käytännön prototyypit aukeaa syksyllä 2022. Tämä hakuväylä on erityisesti niille, joilla on omia resursseja sekä teknistä osaamista toteuttaa robotiikan mekaanisia ja teknisiä toiminnallisuuksia sekä jatkokehittää näitä AutoMod-hankkeen aikana. Alkuvuodesta 2023 AutoMod-hanke vie kokeiluvaiheessa valitut kokeilut pääkaupunkiseudun eri testialustoihin ja tunnistettuihin käyttökohteisiin.

Kaksi eri hakuväylää mahdollistaa osallistumisen hyvin erilaisilla innovatiivisilla ratkaisuilla. Hankkeen yrityskumppanit ja toteuttajat tarjoavat kilpailijoille monenlaisia resursseja, kuten tuotekehitys- ja liiketoimintasparrausta, pohjamateriaaleja tunnistetuista tarpeista ja haasteista, testausympäristöjä sekä muita kehitystyökaluja jatkojalostamiseen.

Kuka voi osallistua?

Tarjouskilpailuun voivat osallistua yritykset tai muut yhteisöt, joilla on eurooppalainen voimassa oleva Y-tunnus. Kilpailuun ei voi osallistua Forum Virium Helsinki Oy:n (tai kilpailun järjestämiseen osallistuva) henkilökunta, hallinto tai heidän sidosryhmänsä. Osallistuminen usean toteuttajan tiiminä on mahdollista. Tässä tapauksessa tiimi nimeää joukostaan tarjoukseen yhden yhteystahon.

Yksi yritys voi jättää yhden tai useamman konsepti-idean.

Useampi yritys voi jättää yhteisen konsepti-idean, mutta idealla on oltava yksi päävastuullinen tarjoaja, jolle palkkio konsepti-ideasta maksetaan.

Kilpailun tarkempi kuvaus

Forum Virium Helsinki Oy hakee tällä avoimella tarjouspyynnöllä Konseptit ja ideat -innovaatiokilpailuun rohkeita ja kekseliäitä konseptitason ideoita, jotka hyödyntävät teknologiaa kaupunkien kiertotalousongelmien ratkaisemiseen. Tässä vaiheessa ratkaisuilta ei odoteta välitöntä toteutusvalmiutta tai valmista teknistä ratkaisua.

Esitysmuoto voi olla esimerkiksi visuaalinen luonnos tai presentaatio, robotiikan prototyypin kuvaus, ohjelmistosovellus, rajapinta, liiketoimintakonsepti, 3D-malli tai vastaava ratkaisukonsepti. 

Tarjottavien ratkaisujen tulee olla sovellettavissa esimerkiksi tunnistettuihin kiertotalouden, vähäpäästöisen liikkumisen, resurssitehokkuuden tai älykaupunkikehityksen käyttökohteisiin kaupunkiympäristössä.

Tarjoajien käyttökohteet voivat liittyä esimerkiksi:  

 • Ihmistyövoiman vähentämiseen (rutiininomaiset, toistuvat työtehtävät, huono työergonomia tms.),
 • Materiaalitehokkuuden, energiatehokkuuden (esim. parantamaan toimitus- ja logistiikkaketjujen energiatehokkuutta) tai vähäpäästöisen liikkumisen edistämiseen (esim. miten robotiikalla voidaan vähentää ympäristön kulumista verrattuna raskaiden työkoneiden suorittamiin tehtäviin)
 • Erilaisten huolto-, korjaus- ja ylläpitopalveluiden jakamiseen 
 • Uuden palveluliiketoiminnan tai kaupunkilaispalvelun potentiaali ihmisten ja robottien vuorovaikutuksen kautta 

Tarjotut konseptit voivat liittyä esimerkiksi:

 • Jätteiden lajitteluun (biojätteiden, muovilaatujen tai rakennusjätteiden erottelu jne.) ja eri jätelajien sekä materiaalien tunnistamiseen
 • Roskien keräykseen tai jäteasioiden tyhjennykseen
 • “Last mile” palveluihin puisto- tai ulkoilualueella
 • Nurmikonleikkuuseen vaativassa maastossa (esim. jyrkät penkat) ja leikkuujätteiden keruuseen kompostointia varten

Tarjouskilpailuun osallistutaan omalla lomakkeella (linkki), jossa tulee mm.:

 • Kuvata tarjottava palvelu / kokeilu (tässä tapauksessa konsepti-idea)
 • Kokonaishinta ja kokokonaiskesto
 • Toimittaa tarjouksen sisältö ja muu materiaali liitetiedostoina

Mitä kilpailussa menestyvä idean esittäjä voi saada?

Konseptit ja ideat -hausta valitut tarjoajat saavat erilaisilta asiantuntijoilta sparrausta konseptiensa jatkokehittämiseen, ideoidensa testaamiseen ja AutoMod-hankkeelle sopivien käyttökohteiden löytämiseen. Konseptit ja ideat -kilpailussa sijoittumisen kautta tarjoajilla on mahdollisuus saada työnsä valmiusaste korkeammalle seuraavaa innovaatiokilpailua varten. Konsepti-idean jalostamisen (08-09/2022) lopuksi tilaaja ja tarjoaja muotoilevat konsepti-idean lopullisen julkisen tiivistelmän. 

Innovaatiokilpailussa syntyneen ratkaisun omistaa tarjonnut yritys. Idean suhteen yritys voi toimia esim. seuraavilla tavoilla:

 • Idean tarjoaja jatkokehittää ideaa yksin tai kumppanin kanssa Käytännön prototyypit -innovaatiokilpailuun ja osapuolet sopivat oikeuksista erillisesti keskenään.
 • Idean voi antaa jonkun muun kehitettäväksi (idean omistajan nimi seuraa ideaa, mutta erillisiä palkkioita ei jatkossa makseta eikä alkuperäisen idean tuottamisoikeuteen voi vedota)
 • Idean tarjoaja luopuu kaikista oikeuksista ja luovuttaa idean avoimeen ja julkiseen jatkokehitykseen ilman jälkivaateita. Valittu malli voidaan sopia siinä yhteydessä, kun kilpailussa on valittu voittajat ja heidän kanssaan on erikseen sovittu etenemismalli.

Käytännön prototyypit -vaiheeseen (syksy 2022) voi tulla mukaan myös uutena toimijana. Konseptit ja ideat ja Käytännön prototyypit -innovaatiokilpailut eivät ole riippuvaisia toisistaan.

Kilpailun arviointi

Konseptit ja ideat -innovaatiokilpailussa palkitaan 1–3 konseptitason ideaa. Kilpailun kokonaisbudjetti on enintään 12 000 euroa. Kyseessä on hankinta, joka suoritetaan jätettyjen tarjousten arvioinnin perusteella. Palkittua ideaa tai konseptia kohden maksetaan enintään 4000 euron (alv 0%) korvaus. 

Konseptit ja ideat -innovaatiokilpailun voittajien palkintoon kuuluu ohjaamista palvelumuotoilussa / liiketoiminnan kehittämisessä.

Innovaatiokilpailun jälkeen on voittajilla mahdollisuus keskustella asiantuntijoiden kanssa työn jatkokehittämisestä 28.9.2022 saakka. Voittajille on varattu mahdollisuus esitellä valmiita konseptejaan AutoMod-hankkeen tilaisuudessa ennen toisen innovaatiokilpailun avautumista. 

Ennen tarjousten vertailua hankintayksikkö varmistaa, että tarjoajat täyttävät kelpoisuudelle asetetut vaatimukset (ks. kohta Tietoa hankintamenettelystä).

Hankintakriteerit ovat 10 % hinta ja 90 % laadullinen arviointi.

Konsepti-ideoiden arviointikriteereissä korostuu mm. kiertotaloushaasteiden ratkaiseminen, konsepti-idean esityksen laadukkuus ja monipuolisuus, idean uutuusarvo ja jatkokehityspotentiaali sekä vaikuttavuus. Kukin arviointikriteeri arvioidaan asteikolla 5–15 pistettä. Tarjouksen korkein mahdollinen pistemäärä on 50 pistettä. 

Tarjousten arviointi tapahtuu seuraavan luokituksen mukaan:

 1. Konsepti-idean esityksen laadukkuus ja monipuolisuus (max. 15 pistettä)
 2. Idean uutuusarvo, potentiaali ja skaalautuvuus (max. 15 pistettä) 
 • Konsepti-idean uutuusarvo ja innovatiivisuus  
 • Konsepti-idean jatkokehityspotentiaali esim. liiketoimintaideana tai kaupunkilaispalveluna
 • Konsepti-idea on teknisesti toteutettavissa ja monistettavissa liiketoiminnaksi
 • Mahdollisuudet viedä konsepti-ideaa eteenpäin lähitulevaisuudessa
 1. Vaikuttavuus (max. 15 pistettä)  
 • Konsepti-idea tuo uudenlaisia käytäntöjä/ratkaisuja/näkökulmia tarjouspyynnön kohteeseen, joka on kiertotaloushaasteiden ratkaiseminen älykaupunkikehityksessä
 • Ehdotuksesta pitää selvitä ratkaisun potentiaaliset hyödyt ja vaikutukset 
 • Konsepti-idea edistää vähäpäästöisyyden, resurssitehokkuuden ja kestävän kehityksen tavoitteita tai vähentää ympäristöhaittoja 
 • Konsepti-ideassa huomioitu datan tai uusimpien teknologioiden hyödyntäminen
 1. Hinta (max. 5 pistettä)
 • Laskentakaava hintavertailuun on: halvin hinta / vertailtava hinta x 5 pistettä

Parhaat pisteet saaneet tarjoukset valitaan toteutukseen.  

Samanarvoisiksi arvioidut tarjoukset voivat saada samat pistemäärät. Jokainen alakohta arvioidaan kokonaisuutena.  

Innovaatiokilpailun aikataulu

Tarjousten jättöaika on sunnuntai 19.6.2022 klo 22:00 mennessä. 

Tarjouskilpailuun osallistutaan omalla lomakkeella, linkki

Arviointi tapahtuu 30.6.2022 mennessä. AutoMod-hankkeen nimeämä asiantuntijaraati arvioi määräaikaan mennessä toimitetut tarjoukset. Lopullinen valinta tapahtuu arviointikriteerien perusteella. 

Kaikki tarjouskilpailuun osallistujat saavat tiedonannon sähköpostilla tuloksista perusteluineen.  

Tarjousten on oltava voimassa 31.08.2022 saakka, johon mennessä sopimusten allekirjoitus tapahtuu (hanke pitää kesälomaa elokuun alkupuolelle saakka). Tarjottavan konseptin tai idean hiomiseen on varattu aikaa elo- ja syyskuu 2022. Tavoitteena on, että konsepti-idea on valmis esiteltäväksi ennen toisen innovaatiokilpailun käynnistymistä (lokakuu 2022).

Lisätiedot toteuttajan tueksi

Automod-hankkeen kotisivuilla voit myös tutustua kilpailijoiden pohjamateriaaleihin , jotka auttavat syventämään ymmärrystä hankkeesta, älykaupunkikehityksen ja kiertotalouden haasteista sekä mahdollisuuksista: Innovaatiokilpailun lisätiedot 

Tarkennukset ja kysymykset

Kilpailun ensimmäinen Q&A- ja infotilaisuus järjestettiin 12.4. klo 14:00–16:00, josta tallenne on saatavilla täältä. Tallenne on katsottavissa Forum Virium Helsingin Youtube kanavalla tarjousaikana (huomioi, että tarjouspyyntöön on tehty muutoksia infotilaisuuden jälkeen). Tarjouspyyntöä sekä kilpailua koskevia kysymyksiä voi lähettää vielä 6.6.2022 mennessä osoitteeseen [email protected] (viestin otsikoksi: AutoMod: Konseptit ja ideat). Näihin vastaukset julkaistaan AutoMod-hankkeen kotisivuilla 8.6.2022 mennessä.

Esitetyt kysymykset on julkaistu.

Konsepti-idean toteuttaminen ja maksatus

Tekstissä viitattu sana kokeilu tarkoittaa tässä yhteydessä konsepti-ideaa.

Kokeilu vahvistetaan erillisellä sopimuksella maksuehtoineen. Kokeilun hinta ilmoitetaan alv  0% ja maksetaan laskua vastaan. Kokeilu maksetaan yhdessä tai useammassa erässä. Maksuehto määritellään sopimuksessa.  

Kokeilun valitulla toteuttajalla on erillinen raportointivelvollisuus, joka sovitaan  sopimuksessa. Forum Virium Helsinki avustaa kokeilun toimittajaa löytämään kokeiluun  liittyvät yhteyshenkilöt Helsingin kaupungin puolelta sekä Espoon kaupunki Espoon osalta. Forum Virium Helsingillä, Helsingin kaupungilla ja sen liikelaitoksilla ja tytäryhtiöillä, Espoon kaupungilla ja Metropolia AMK:lla on oikeus käyttää kokeilun sekä tarjouskilpailun toimintaa viestinnässään. Tästä allekirjoitetaan erillinen sopimus ja kokeilujakso alkaa tästä ajankohdasta kestäen enintään 2. vaiheen innovaatiokilpailun alkuun saakka (lokakuu 2022). 

Hankintapäätös

Hankintapäätös syntyy erillisellä Forum Virium Helsinki Oy:n tekemällä päätöksellä.  Hankintapäätös perusteluineen annetaan tiedoksi kirjallisesti niille, joita asia koskee.  

Palveluun valitun tai valittujen palveluntarjoajien kanssa syntyy sopimus vasta erillisen  sopimuksen allekirjoittamisella. Erillinen sopimus Forum Virium Helsinki Oy:n ja valitun palveluntarjoajan välillä allekirjoitetaan viimeistään 31.08.2022 mennessä.  

Palveluntarjoajan omia sopimusehtoja ei hyväksytä ja niitä ei voi esittää tarjouksessa.

Tietoa hankintamenettelystä

Hankinnan yleiset periaatteet 

Hankinnassa noudatetaan hankintalakia. Kilpailusta julkaistaan erikseen HILMA-ilmoitus (https://www.hankintailmoitukset.fi/). 

Kokeilun toteuttaja vastaa siitä, että sillä on kokeilun toteuttamiseen tarvittavat vakuutukset  ja luvat, ja että kokeilu on voimassa olevan lainsäädännön mukainen, mukaan lukien  yksityisyyden suojaan liittyvä lainsäädäntö (ml. EU:n tietosuoja-asetus GDPR). 

Menettely on sähköinen kaikilta osa-alueiltaan. Tarjousajan päättymisen jälkeen tarjoukset avataan ja vertaillaan. Forum Virium Helsinki Oy voi pyytää tarjoajaa määräajassa  toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja  ja asiakirjoja. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset suljetaan vertailusta. 

Forum Virium Helsinki Oy kohtelee tarjouskilpailuun osallistujia ja muita toimittajia  tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimii avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset  huomioon ottaen. Hankinnasta tehdään päätös. Päätöksessä ilmoitetaan valinta ja valinnan perustelut. 

Kieli 

Tarjouskilpailun kieli on suomi. Tilaaja ei erikseen käännä materiaalia englanniksi. Tarjouksen voi jättää suomeksi tai englanniksi. 

Tulkintajärjestys ja ristiriitatilanteet 

Tulkintajärjestys:  

 1. Lomakkeella esitetyt tiedot 
 2. Lomakesivun kautta liitteenä toimitettu täydentävä materiaali (konseptikuvaus,  demovideo, presentaatio tms.) 

Muita liitteillä toimitettuja materiaaleja ei huomioida. 

Tarjousten kelpoisuuden arviointi 

Ennen tarjousten laadun vertailua hankintayksikkö varmistaa, että tarjoajat täyttävät kelpoisuudelle asetetut vaatimukset, joita ovat:  

 • Tarjoajan taloudellinen asema  
 • Tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden täyttäminen 
 • Erityisesti: vero- ja eläkemaksuvelkaa ei lähtökohtaisesti saa olla. Verovelan ollessa  kyseessä, täytyy toimittajan esittää voimassaoleva maksusopimus verottajan kanssa  ja sen noudattamista tukevat seikat. 

Toimijoiden on pyydettäessä toimitettava tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja  selvitykset maksetuista veroista ja eläkevakuutusmaksuista, sekä tarpeellisista  vakuutuksista.  

Tarjoajan taloudellisten edellytysten on oltava kokeilun kokoon ja laatuun nähden riittävät. Tarjoaja sitoutuu pyydettäessä toimittamaan luottotietolaitoksen (Suomen asiakastieto Oy tai vastaavan) lausunnon omalla kustannuksellaan. Pyydettäessä tarjoajan täytyy lisäksi toimittaa Forum Virium Helsinki Oy:lle edellisen tilikauden tilinpäätöstiedot. Jos tarjoaja ei voi toimittaa tilinpäätöstietoja, koska yritys on vasta aloittanut toimintansa, tarjoajalla on mahdollisuus pyydettäessä toimittaa selvitys vakavaraisuudestaan ja maksukyvystään muulla Forum Virium Helsinki Oy:n hyväksymällä tavalla.  

Kelpoisuusvaatimukset ja niiden täyttymisen todistamiseksi pyydettävät selvitykset liittyvät ehdokkaan edellytyksiin toteuttaa kokeilu ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. 

Tilaaja varaa oikeuden olla toteuttamatta hankintaa alkuperäisessä laajuudessa, tai keskeyttää koko hankinnan, ilman erillistä syytä. 

Oikeudet 

Tarjouspyynnöllä hankitaan kokeilu palveluna, ei materiaalia tai laitteistoja. Kokeilun  toteutuksen osana voi olla laitteita tai muuta kalustoa. Näin ollen kokeilun  immateriaalioikeudet sekä kokeiluun liittyvä kalusto ja muut omaisuus jäävät kokeilun  tarjoajalle.  

Kokeilun toteuttava yritys sitoutuu jakamaan alla mainitut tiedot Forum Virium Helsingille, Metropolia AMK:lle Espoon kaupungille ja Helsingin kaupungille. Tietojen jakaminen on suunniteltu yrityksen näkökulmasta kevyeksi. 

 • Kokeilussa syntyvä avoin data 
 • Ennakkotiedot: Kokeilun perustiedot yhteiseen viestintään, kokeilun tavoitteet ja  toteutussuunnitelma 
 • Julkinen tulosaineisto: perustilastot kokeilusta, päätulokset ja johtopäätökset  ratkaisun vaikutuksista. 
 • Kokeilijan kokemukset kokeilusta: edistymisen raportointi (väliarviointi), loppuarviointi  (kokeilun päättyessä).  

Forum Virium Helsinki Oy pidättää oikeuden hyödyntää kokeilussa tuotettua dataa ja tuloksia  myös kokeilun päätyttyä sen ulkopuolella. Datan tulee olla Forum Virium Oy:n saatavilla ja toimittaja vastaa siitä, ettei se sisällä GDPR-asetuksen mukaisia henkilötietoja. Erillisesti voidaan sopia henkilötietojen anonymisoinnista datan osalta mahdollista myöhempää käyttöä varten. Tämän toiminnan kustannukset ovat toimittajan vastuulla. 

Huomioitavaa IPR-oikeuksista

Innovaatiokilpailussa syntyneen ratkaisun IPR-oikeudet omistaa tarjonnut yritys. Suojaamistoimet ovat yrityksen omalla vastuulla. Tarkempia tietoja ratkaisuista julkaistaessa käytetään samaa sisältöä kuin tarjouspyyntölomakkeen julkisessa esittelymateriaalissa. Tämän tulee sisältää tietoa, josta yritys sallii ja haluaa kertoa julkisesti. 

Hankkeen aikana tapahtuva yritysratkaisuihin liittyvä viestintä hankekumppanien tai sidosryhmien toimesta sovitaan aina yritysten kanssa erikseen. Kilpailun päättyessä hanketoimijoilla on oikeus tiedottaa voittajat julkisesti ja käyttää mainittua julkista esittelymateriaalia.

Muutokset

Forum Virium Helsinki Oy voi muuttaa ja peruuttaa tapahtumia ja esittelytilaisuuksia, sekä muuttaa niiden järjestämistapaa tapahtuvaksi etäyhteyksien kautta tai tallennettujen  materiaalien muotoon COVID19 -pandemian tai muiden poikkeusjärjestelyiden vuoksi. Nämä  järjestelyt eivät vaikuta tarjouspyynnön voimassaoloaikaan eikä toimijoiden mahdollisuuteen  esittää lisäkysymyksiä sähköisesti. 

Yhteyshenkilö: Noora Reittu [email protected]