Autonomiset modulaariratkaisut (AutoMod) – Innovaatiokilpailu 2: Käytännön prototyypit

Säännöt ja ohjeet
Lataa tästä tarjouspyyntö pdf:nä
Katso tallenne infotilaisuudesta YouTubesta
Tutustu Kysymykset ja vastaukset -dokumenttiin.

Taustaa

AutoMod-hankkeen innovaatiokilpailut yhdistävät ajankohtaiset teknologian ja kestävän kehityksen megatrendit. Osallistujat pääsevät kehittämään uusia robotiikan prototyyppejä ja muita kekseliäitä teknologisia ratkaisuja älykaupunkien kiertotaloushaasteisiin. 

AutoMod-hanke rakentaa edellytyksiä autonomisten alustojen ja robotiikan hyödyntämiselle. Tavoite on luoda uusia kiertotalouden yhteistyö- ja toimintamalleja sekä liiketoimintamahdollisuuksia. Parhaimmillaan hankkeen myötä syntyy robotteja hyödyntävä ekosysteemi, joka palvelee kiertotalouden ohella muitakin toimialoja ja kattaa tulevaisuudessa koko Suomen. 

Tällä tarjouspyynnöllä hankittavat konsepti-ideat ovat osa EAKR-rahoitteista AutoMod-hanketta. Hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeen toteuttavat Forum Virium Helsinki, Metropolia AMK sekä Espoon kaupunki. 

Innovaatiokilpailun ensimmäisessa osassa kehitettiin ideoita ja konsepteja. Nyt käynnistyneessä toisessa osassa etsitään rohkeita ja kekseliäitä robotiikan ratkaisuja, jotka hyödyntävät teknologiaa kaupunkien kierto- ja jakamistalouden haasteiden ratkaisemisessa. Kilpailun voittajilla on aikaa kehittää ratkaisuaan eteenpäin ennen demonstraatioita keväällä 2023. 

Hankkeen yrityskumppanit ja toteuttajat tarjoavat kilpailijoille monenlaisia resursseja, kuten tuotekehitys- ja liiketoimintasparrausta, pohjamateriaaleja tunnistetuista tarpeista ja haasteista, testausympäristöjä sekä muita kehitystyökaluja jatkojalostamiseen

Kuka voi osallistua?

Tarjouskilpailuun voivat osallistua yritykset tai muut yhteisöt, joilla on eurooppalainen voimassa oleva Y-tunnus. Kilpailuun ei voi osallistua Forum Virium Helsinki Oy:n (tai kilpailun järjestämiseen osallistuva) henkilökunta, hallinto tai heidän sidosryhmänsä. Osallistuminen usean toteuttajan tiiminä on mahdollista. Tässä tapauksessa tiimi nimeää joukostaan tarjoukseen yhden yhteystahon.

Yksi yritys voi jättää yhden tai useamman konsepti-idean.

Useampi yritys voi jättää yhteisen konsepti-idean, mutta idealla on oltava yksi päävastuullinen tarjoaja, jolle palkkio konsepti-ideasta maksetaan.

Kilpailun tarkempi kuvaus

Forum Virium Helsinki hakee tällä avoimella tarjouspyynnöllä AutoMod-hankkeen Käytännön prototyypit -innovaatiokilpailuun rohkeita ja kekseliäitä robotiikan ratkaisuja, jotka hyödyntävät teknologiaa kaupunkien kierto- ja jakamistaloushaasteiden ratkaisemisessa. Osallistujilta odotetaan tässä kilpailussa omia resursseja, teknistä osaamista sekä valmiutta ja halua toteuttaa robotiikkaa hyödyntävä modulaarinen tai vastaava ratkaisu.

Mahdollisia toteutettavia ratkaisuja ovat esimerkiksi:

 • Innovatiivinen kartoitukseen, monitorointiin tai havainnointiin liittyvä ratkaisu, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi kaupunkiympäristön havainnoinnissa, yleisten alueiden hoidossa, tai eri jätelajien tunnistamisessa.
 • Ihmistyövoiman vähentämiseen liittyvä ratkaisu (voi liittyä esimerkiksi rutiininomaisiin ja toistuviin työtehtäviin tai tehtäviin, joissa huono työergonomia)
 • Huolto-, korjaus-, kierto- tai jakamistalouteen liittyvien palveluiden jakamiseen liittyvä ratkaisu (esimerkiksi viimeisten metrien palvelu puisto- tai ulkoilualueilla)
 • Energiatehokkuuteen tai vähäpäästöiseen liikkumiseen liittyvä ratkaisu (esimerkiksi robotiikkaa, joka vähentää ympäristön kulumista verrattuna raskaiden työkoneiden suorittamiin tehtäviin)
 • Autonomisesti tehtävät ympäristönhuoltotehtävät (esimerkiksi pienten roskien poiminta, harjaus tai puhdistus jätteiden käsittelyalueilla tai lumen auraus kävelyteillä)
 • Eri jätelajien keräykseen liittyvät tehtävät, jolloin laite on asennettu AutoMod-alustan päälle (esimerkiksi SER-keräys)

Alusta, johon tarjottava ratkaisu voi tukeutua

Metropolia Ammattikorkeakoulu on kehittänyt hankkeessa autonomisen robottialustan prototyypin, jolla innovaatiokilpailun tuotoksia tullaan demoamaan. Alusta on kiertotalousteemaisesti modernisoitu vanhasta kauko-ohjattavasta metsäkoneesta ja muutettu sähkö-hydrauliseksi. Metsäkoneen alkuperäinen dieselmoottori on korvattu sähkömoottorilla ja korkeajännitekalustolla. Akuston kennot ovat käytettyjä ja peräisin sähköautosta. Alusta antaa tarjoajien käyttöön CAN-väyläliitännän, hydrauliikan ja DC-virransyötön.

Lisätietoja Metropolia Ammattikorkeakoulun robottialustan mitoista ja teknisistä tiedoista sekä kuva-aineistosta löytyy Moduulialustan tekniset tiedot ja kuvat -verkkosivulta.

Tarjottavan ratkaisun tai laitteen osalta on otettava huomioon, että se mahdollisuuksien mukaan:

 • voidaan joko kiinnittää autonomiseen robottialustaan kiinni (alustan käyttö telakkana, sensorialustana, työkoneena) TAI
 • voidaan joko nostaa tai laskea autonomisen robottialustaan jollain nostolaitteella ja laite suorittaa työtehtävää esimerkiksi maastossa (tarjottava ratkaisu/laite on itsenäinen) TAI
 • voi olla laite, joka nostaa jotakin alustan päälle (esimerkiksi yhteistyörobotti) TAI
 • voi nousta ja laskeutua itse robottialustaan (esimerkiksi drone, joka käyttää robottialustaa lataukseen, alusta tarjoaa tilan ja virran telakalle) TAI
  toimittajan ratkaisu voi hyödyntää autonomista robottialustaa muulla tavoin (esimerkiksi autonominen robottialusta on yksi osa robottialustojen parvea, joka suorittaa yhdessä tehtävää).

Jos mikään edellä kuvatuista vaihtoehdoista ei alustan osalta sellaisenaan sovellu kokeiluun, AutoMod-hanketiimi voi neuvotella muista vaihtoehdoista yhdessä valittujen toteuttajien kanssa.

Mitä kilpailussa menestyvä yritys voi saada?

Käytännön prototyypit -innovaatiokilpailun valitut tarjoajat saavat erilaisilta asiantuntijoilta sparrausta konseptiensa jatkokehittämiseen, ideoidensa testaamiseen ja AutoMod-hankkeelle sopivien käyttökohteiden löytämiseen. Kilpailun voittajilla on aikaa kehittää ratkaisuaan, jonka jälkeen järjestetään demonstraatioita Helsingissä ja Espoossa.

Forum Virium Helsinki avustaa kokeilun toimittajaa löytämään kokeiluun liittyvät yhteyshenkilöt Helsingin kaupungin puolelta, Espoon kaupunki Espoon puolelta sekä Metropolia ammattikorkeakoulu Metropolian puolelta.

Kilpailun arviointi

Tarjouskilpailun kokonaisbudjetti on enintään 37 000 EUR. Hankintojen/kokeilujen kokonaismäärä on 1–3 kappaletta. Yhden kokeilun enimmäiskustannus (=kattohinta) on 18 500 EUR, alv 0 %. 

Tarjousten jättöajan päätyttyä hanketiimi esivalitsee arviointikriteereiden perusteella parhaat tarjoukset (enintään kuusi kappaletta) esiteltäväksi arviointiraadille AutoMod: Käytännön prototyypit -pitchaus-tilaisuudessa 8.12.2022 klo 12:00–16:00. Tilaisuus järjestetään Helsingissä hybriditilaisuutena. Tilaisuudessa finalistit esittelevät lyhyesti tarjouksensa ja asiantuntijoista koostuvalla arviointiraadilla on mahdollisuus esittää tarkentavia kysymyksiä. Tämän jälkeen arviointiraati pisteyttää finalistien tarjoukset arviointikriteerien perusteella. Hanketiimin aiemmin antamat pisteet eivät vaikuta lopulliseen valintaan. Lopullinen valinta tehdään pisteytyksen ja käytettävissä olevan kokonaisrahamäärän mukaan. Tilaisuus voidaan myös jättää järjestämättä, jolloin arviointiraati arvioi määräaikaan mennessä toimitetut tarjoukset. 

Arviointi tapahtuu 31.12.2022 mennessä. Kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet saavat sähköpostilla tiedonannon tuloksista perusteluineen. 

Tarjousten laadullisen pisteiden arviointi tapahtuu seuraavan luokituksen mukaan:

Hankintakriteerit ovat 10 % hinta ja 90 % laadullinen arviointi.

Tarjousten pisteiden arviointi tapahtuu seuraavien arviointikriteerien perusteella 

 • uutuusarvo ja innovatiivisuus
 • toteutuskelpoisuus
 • vaikutukset ja vaikuttavuus
 • hinta

Kukin arviointikriteerin alakohta arvioidaan asteikolla 1–5 pistettä. Tarjouksen korkein mahdollinen kokonaispistemäärä on 50 pistettä.

1. Kokeilun uutuusarvo ja innovatiivisuus (max. 10 pistettä)

 • Kokeilun uutuusarvo ja innovatiivisuus (arviointi tapahtuu hankintayksikön valitseman arviointiryhmän henkilökohtaisen osaamisen perusteella sekä yleisen ja erityisen tietämyksen kautta)
 • Kokeilu tuo uudenlaisia käytäntöjä/ratkaisuja/näkökulmia johonkin kohdassa “Tarjouskilpailun tarkempi kuvaus ja tarjouspyynnön kohde” mainittuun seikkaan

2. Toteutuskelpoisuus  (max. 15 pistettä)

 • Toimenpiteiden, aikataulujen ja resurssien kuvaus osoittaa, että kokeilu voidaan toteuttaa laadukkaasti, turvallisesti ja sovitussa aikataulussa tarjouspyynnön mukaisessa kohteessa (Helsingissä ja Espoossa).
 • Kokeilun teknisen kuvauksen ymmärrettävyys ja toteutuskelpoisuus
 • Tarjoaja osoittaa, että sillä on riittävä osaaminen ja resurssit palvelun toteuttamiseen. Kokeiluun osoitetun henkilöstön pätevyys tai yhteistyö muiden toimijoiden kanssa.

3. Vaikutukset ja vaikuttavuus (max. 20 pistettä) 

 • Kokeilu (esimerkiksi laite) luo konkreettisia ratkaisuja tarjouspyynnössä kuvattuun sisältöön: kokeilu huomioi vähäpäästöisyyden, resurssitehokkuuden ja kestävän kehityksen tavoitteet sekä ympäristövaikutukset.
 • Kokeilu on monistettavissa tai toistettavissa, tavoitellut vaikutukset ja skaalautumispotentiaali käyvät ilmi tarjouksesta.
 • Kokeilulla on mahdollista synnyttää uutta liiketoimintaa itselle sekä muille ekosysteemissä (tämä kohta 10 pistettä)

4. Hinta (max. 5 pistettä)

 • Laskentakaava hintavertailuun on halvin hinta / vertailtava hinta x 5 pistettä

Samanarvoisiksi arvioidut tarjoukset voivat saada samat pistemäärät. Jokainen alakohta arvioidaan kokonaisuutena.

Innovaatiokilpailun aikataulu

Tarjousten jättöaika on 30.11.2022 klo 16:00 mennessä.

Tarjouskilpailuun osallistutaan omalla lomakkeella, linkki.

Arviointi tapahtuu 31.12.2022 mennessä. Kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet saavat sähköpostilla tiedonannon tuloksista perusteluineen.

Tarjousten on oltava voimassa 28.2.2023 saakka. Sopimusten allekirjoittaminen tapahtuu viimeistään siihen mennessä.

Kokeilujen on määrä alkaa tammikuussa 2023. Tavoitteena on, että kokeilujen demonstraatiot on saatu suoritettua 20.5.2023 mennessä, jolloin myös kokeilusta laadittavan loppuraportin on oltava valmis.

Lisätiedot toteuttajan tueksi

Automod-hankkeen kotisivuilla voit myös tutustua kilpailijoiden pohjamateriaaleihin , jotka auttavat syventämään ymmärrystä hankkeesta, älykaupunkikehityksen ja kiertotalouden haasteista sekä mahdollisuuksista: Innovaatiokilpailun lisätiedot 

Tarkennukset ja kysymykset

Kilpailun infotilaisuus pidettiin 11.11.2022 klo 13:00–14:30. Tallenne on katsottavissa Forum Virium Helsingin Youtube kanavalla:

Konsepti-idean toteuttaminen ja maksatus

Tekstissä viitattu sana kokeilu tarkoittaa tässä yhteydessä yrityksen ratkaisuaKokeilun hinta ilmoitetaan alv 0 % ja maksetaan laskua vastaan.

Kokeilu maksetaan yhdessä tai useammassa erässä, riippuen kokeilun suuruudesta ja toimittajan resursseista. Maksuehto määritellään sopimuksessa.
Kokeilun valitulla toteuttajalla on erillinen raportointivelvollisuus, joka sovitaan sopimuksessa. Sopimus allekirjoitetaan hankintapäätöksen tekemisen jälkeen ja kokeilujakso alkaa tästä ajankohdasta kestäen 2–5 kuukautta.

 

Hankintapäätös

Hankintapäätös syntyy erillisellä Forum Virium Helsinki Oy:n tekemällä päätöksellä.  Hankintapäätös perusteluineen annetaan tiedoksi kirjallisesti niille, joita asia koskee.  

Palveluun valitun tai valittujen palveluntarjoajien kanssa syntyy sopimus vasta erillisen  sopimuksen allekirjoittamisella. Palveluntarjoajan omia sopimusehtoja ei hyväksytä ja niitä ei voi esittää tarjouksessa.

Tietoa hankintamenettelystä

Hankinnan yleiset periaatteet 

Hankinnassa noudatetaan hankintalakia. Kilpailusta julkaistaan erikseen HILMA-ilmoitus (https://www.hankintailmoitukset.fi/). 

Kokeilun toteuttaja vastaa siitä, että sillä on kokeilun toteuttamiseen tarvittavat vakuutukset  ja luvat, ja että kokeilu on voimassa olevan lainsäädännön mukainen, mukaan lukien  yksityisyyden suojaan liittyvä lainsäädäntö (ml. EU:n tietosuoja-asetus GDPR). 

Menettely on sähköinen kaikilta osa-alueiltaan. Tarjousajan päättymisen jälkeen tarjoukset avataan ja vertaillaan. Forum Virium Helsinki Oy voi pyytää tarjoajaa määräajassa  toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja  ja asiakirjoja. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset suljetaan vertailusta. 

Forum Virium Helsinki Oy kohtelee tarjouskilpailuun osallistujia ja muita toimittajia  tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimii avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset  huomioon ottaen. Hankinnasta tehdään päätös. Päätöksessä ilmoitetaan valinta ja valinnan perustelut. 

Kieli 

Tarjouskilpailun kieli on suomi. Tilaaja ei erikseen käännä materiaalia englanniksi. Tarjouksen voi jättää suomeksi tai englanniksi. 

Tulkintajärjestys ja ristiriitatilanteet 

Tulkintajärjestys:  

 1. Lomakkeella esitetyt tiedot 
 2. Lomakesivun kautta liitteenä toimitettu täydentävä materiaali (konseptikuvaus,  demovideo, presentaatio tms.) 

Muita liitteillä toimitettuja materiaaleja ei huomioida. 

Tarjousten kelpoisuuden arviointi 

Ennen tarjousten laadun vertailua hankintayksikkö varmistaa, että tarjoajat täyttävät kelpoisuudelle asetetut vaatimukset, joita ovat:  

 • Tarjoajan taloudellinen asema  
 • Tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden täyttäminen 
 • Erityisesti: vero- ja eläkemaksuvelkaa ei lähtökohtaisesti saa olla. Verovelan ollessa  kyseessä, täytyy toimittajan esittää voimassaoleva maksusopimus verottajan kanssa  ja sen noudattamista tukevat seikat. 

Toimijoiden on pyydettäessä toimitettava tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja  selvitykset maksetuista veroista ja eläkevakuutusmaksuista, sekä tarpeellisista  vakuutuksista.  

Tarjoajan taloudellisten edellytysten on oltava kokeilun kokoon ja laatuun nähden riittävät. Tarjoaja sitoutuu pyydettäessä toimittamaan luottotietolaitoksen (Suomen asiakastieto Oy tai vastaavan) lausunnon omalla kustannuksellaan. Pyydettäessä tarjoajan täytyy lisäksi toimittaa Forum Virium Helsinki Oy:lle edellisen tilikauden tilinpäätöstiedot. Jos tarjoaja ei voi toimittaa tilinpäätöstietoja, koska yritys on vasta aloittanut toimintansa, tarjoajalla on mahdollisuus pyydettäessä toimittaa selvitys vakavaraisuudestaan ja maksukyvystään muulla Forum Virium Helsinki Oy:n hyväksymällä tavalla.  

Kelpoisuusvaatimukset ja niiden täyttymisen todistamiseksi pyydettävät selvitykset liittyvät ehdokkaan edellytyksiin toteuttaa kokeilu ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. 

Tilaaja varaa oikeuden olla toteuttamatta hankintaa alkuperäisessä laajuudessa, tai keskeyttää koko hankinnan, ilman erillistä syytä. 

Oikeudet 

Tarjouspyynnöllä hankitaan kokeilu palveluna, ei materiaalia tai laitteistoja. Kokeilun  toteutuksen osana voi olla laitteita tai muuta kalustoa. Näin ollen kokeilun  immateriaalioikeudet sekä kokeiluun liittyvä kalusto ja muut omaisuus jäävät kokeilun  tarjoajalle.  

Kokeilun toteuttava yritys sitoutuu jakamaan alla mainitut tiedot Forum Virium Helsingille, Metropolia AMK:lle Espoon kaupungille ja Helsingin kaupungille. Tietojen jakaminen on suunniteltu yrityksen näkökulmasta kevyeksi. 

 • Kokeilussa syntyvä avoin data 
 • Ennakkotiedot: Kokeilun perustiedot yhteiseen viestintään, kokeilun tavoitteet ja  toteutussuunnitelma 
 • Julkinen tulosaineisto: perustilastot kokeilusta, päätulokset ja johtopäätökset  ratkaisun vaikutuksista. 
 • Kokeilijan kokemukset kokeilusta: edistymisen raportointi (väliarviointi), loppuarviointi  (kokeilun päättyessä).  

Forum Virium Helsinki Oy pidättää oikeuden hyödyntää kokeilussa tuotettua dataa ja tuloksia  myös kokeilun päätyttyä sen ulkopuolella. Datan tulee olla Forum Virium Oy:n saatavilla ja toimittaja vastaa siitä, ettei se sisällä GDPR-asetuksen mukaisia henkilötietoja. Erillisesti voidaan sopia henkilötietojen anonymisoinnista datan osalta mahdollista myöhempää käyttöä varten. Tämän toiminnan kustannukset ovat toimittajan vastuulla. 

Huomioitavaa IPR-oikeuksista

Innovaatiokilpailussa syntyneen ratkaisun IPR-oikeudet omistaa tarjonnut yritys. Suojaamistoimet ovat yrityksen omalla vastuulla. Tarkempia tietoja ratkaisuista julkaistaessa käytetään samaa sisältöä kuin tarjouspyyntölomakkeen julkisessa esittelymateriaalissa. Tämän tulee sisältää tietoa, josta yritys sallii ja haluaa kertoa julkisesti. 

Hankkeen aikana tapahtuva yritysratkaisuihin liittyvä viestintä hankekumppanien tai sidosryhmien toimesta sovitaan aina yritysten kanssa erikseen. Kilpailun päättyessä hanketoimijoilla on oikeus tiedottaa voittajat julkisesti ja käyttää mainittua julkista esittelymateriaalia.

Muutokset

Forum Virium Helsinki Oy voi muuttaa ja peruuttaa tapahtumia ja esittelytilaisuuksia, sekä muuttaa niiden järjestämistapaa tapahtuvaksi etäyhteyksien kautta tai tallennettujen  materiaalien muotoon COVID19 -pandemian tai muiden poikkeusjärjestelyiden vuoksi. Nämä  järjestelyt eivät vaikuta tarjouspyynnön voimassaoloaikaan eikä toimijoiden mahdollisuuteen  esittää lisäkysymyksiä sähköisesti. 

Yhteyshenkilö: Noora Reittu [email protected]